แนะแนวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เพื่อนครูแนะแนวที่รัก

วันหนึ่งมีโอกาสนั่งเขียนผังความคิด Mind  Mapping  ลงสมุดบันทึก  หากบันทึกนี้มีประโยชน์กับเพื่อน ๆ  ก็นำไปใช่ได้   เมื่อ3-4  ปีมานี้ได้บันทึกผังความคิดไว้มากมาย  เทคนิคการเขียนก็ไม่ยาก  การเตรียมตัวก่อนการประเมินภายนอกก็เป็นอีกหนึ่งบันทึกที่มีประโยชน์  เวลาอ่าน ให้เริ่มต้นที่สัญญลักษณ์ดอกไม้สีส้ม  เรียงตามลูกศรไปทาง–  ขวามือ      ดูทีละหัวข้อ   ดูผังใหญ่ ก่อนแล้วค่อยไปดูข้อย่อย ๆ

หน้าที่ครูแนะแนว

 1.ไปดูว่ามาตรฐานของแนะแนวมีอะไรบ้าง 

สำหรับมาตรฐานและยุทธศาสตร์ของแนะแนวอิงของเดิมไปก่อน ปี 2554   กำลังอยู่ระหว่างการร่าง  พอดีได้รับเลือกจาก สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นคณะทำงานร่างยุทธศาสตร์และมาตรฐาน ประมาณหลังเดือนมิถุนายน น่าจะเรียบร้อย

2.จัดบริการ  5 อย่างอะไรบ้าง 2.1-2.5 และ   

3. จัดกิจกรรม

This slideshow requires JavaScript.

   ส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข อะไรบ้าง  ( บูรณาการกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน )

4.มีกิจกรรมเสริมศักยภาพผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จ    ครั้งต่อไปโปรดติดตามนะคะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โรงเรียนบางดีวิทยาคม  สู่ โรงเรียนมาตรฐานสากล  (World-class  Standard  School )

สวัสดี ดีใจที่ทุกคนพยายามมาถึงเวปนี้นะคะ ทุกกิจกรรมมีค่าคะแนน

คำชี้แจง  กิจกรรมมี  3  ขั้นตอน  10 คะแนน

ขั้นที่หนึ่ง   2 คะแนน สำหรับการพบกันครั้งแรก

ข้นที่สอง    5 คะแนน   สำหรับการเรียนรู้บนเครือข่ายโต้ตอบและแสดงความคิดเห็นสรุปความรู้ ต่อเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากล

ขั้นที่สาม  3 คะแนน สำหรับการตอบใบงานที่  2 เรื่อง โรงเรียนมาตรฐานสากล

1. เริ่มเรียนรู้นะคะ  

ตอน  1  มาตรฐานสากลเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำมาใช้เป็นมารตการ

เร่งด่วนในการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถแข่งขัน

ทัดเทียมกับผู้เรียนนานาประเทศ   ต้องใช้ยุทธศาสาตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาสถานศึกษาและองค์ความรู้

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาครูทั้งระบบ

ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ที่  6 การวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้

ยุทธศาสตร์ที่  7 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมการมีงานทำ

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การบริหารจัดการ

ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานสร้างสรรค์

2. ตอบในใบงานก่อนนะคะ   เดี๋ยวจะลืม  +5555

3.สรุปให้ได้ว่า  โรงเรียนมาตรฐานสากลคืออะไร รู้สึกอย่างไร   โต้ตอบในช่องแสดงความคิดเห็นนะคะ    อ๋อ ไปที่ about  นะคะสามารถลิงค์ไป  facebookของนักเรียนได้นะคะ  ไม่ยากนะคะ  อยากรู้ว่าจะพัฒนาอะไรให้นักเรียน  ติดตามตอน 2 นะคะ

4. ตอนนี้ส่งใบงานค่ะ    รอรับคะแนนทาง  e-mail  นะคะ    ครูพร 

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

เพลงคุณธรรมสี่ประการ (via กิจกรรมแนะแนว)

หนูชอบเพลงนี้ค่ะ ให้ความหมายดี

เพลงคุณธรรมสี่ประการ ใช้ประกอบกิจกรรมแนะแนว ม.1-ม.6 โรงเรียนบางดีวิทยาคม จ.ตรัง ปีการศึกษา 2554 … Read More

via กิจกรรมแนะแนว

8 ความเห็น

Filed under Uncategorized

กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน

ปีการศึกษา  2554  กิจกรรมเยี่ยมบ้านของโรงเรียนบางดีวิทยาคม ได้รับความสำเร็จอย่างสูง  ครูที่ปรึกษา ให้ความร่วมมือดีมาก

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง  นักเรียนคนไหนประสงค์ให้ครูแนะแนวไปเยี่ยมบ้านพิเศษ ลงชื่อ

ในบลอกนี้นะคะ  จัดให้ เดือน ธันวาคม ค่ะ

ครูพร

1 ความเห็น

Filed under Uncategorized

ความพยายาม คือความสำเร็จ

เมื่อเทียบเีคียงจากอายุ ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้สึกว่า ตัวเองคงจะทำไม่ได้ทุกครั้งเมื่อต้องเรียนรู้เรื่องราวแบบนี้

ถามตัวเองอยู่เสมอว่าเมื่อไหร่จะหยุดการค้นคว้า จากเทคโนโลยีเหล่านี้  คำตอบคือ เพราะความเป็นครูแนะแนวทำให้ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต 

วันนี้แค่เราหยุดเดินก็ถือว่าล้าหลังเพราะโลกหมุนไปข้างหน้า วันนี้แค่เดินก็ได้แต่ทันโลก  หลายคนวิ่งก้าวข้ามไป

จึงเป็นบุคคลก้าวไปสู่โลกอนาคตที่ได้เปรียบ การเรียนรู้ไม่มีวันหมดสิ้น ความพยายามไม่ทราบว่าจะสำเร็จหรือไม่

ถูกทดสอบการวิทยากรด้วยหลากหลายวิธี  แต่ก็ไม่ละความพยายาม  การอยู่ในอาชีพครูซึ่งต้องเป็นผู้ให้อีกตลอดชีวิต

นับเป็นความโชคดีที่พบการอบรมลักษณะเช่นนี้  ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ จัดการเรียนการสอนลักษระนี้  ยากอยู่เหมือนกันแต่ต้องพยายาม

แล้วเชื่อว่าวันหนึ่ง วันที่เราพบกับความสำเร็จที่ทันโลก นักเรียนจะก้าวไปไกลยิ่งกว่า โดยมีครูเป็นผู้วางพื้นฐานให้

ขอกำลังใจให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน

วันที่ 1 พฤศจิิกายน 2554 ดิฉันได้รับเกียริตบัตร การอบรม จากมหาวิทยาลัยไซเบอร์ ขอให้เพื่อนครูอย่าท้อนะคะ

ไม่ยากเลย  ความพยายามคือความสำเร็จ  เพราะ ความสำเร็จของนักเรียนคือความสุขของข้าพเจ้า

ครูพร

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized